test form

BẢNG GIÁ XE TẠI HỒ CHÍ MINH NĂM 2017
Tuyến đường 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 45 Chỗ
a 5,000 6,000 7,000 11,000 15,000
b 450,000 500,000 600,000 800,000 1,100,000
c 1,200,000 1,300,000 1,500,000 2,200,000 3,500,000
d 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,500,000
e 1,400,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,900,000
f 1,400,000 1,500,000 1,600,000 2,800,000 3,800,000
g 3,600,000 3,800,000 4,800,000 5,900,000 7,0000,000
h 1,600,000 1,700,000 2,300,000 3,000,000 5,000,000
i 1,300,000 1,400,000 1,700,000 2,200,000 4,800,000
g 2,200,000 2,400,000 2,900,000 4,000,000 6,500,000

 

No tags for this post.

Related posts